Условия за ползване

Общи условия

Настоящата страница е собственост на ПРОЛАМ ООД. Достъпвайки този сайт и съдържащата се в него информация, вие декларирате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с настоящите условия. Интернет страницата (сайтът) www.prolam.bg e създадена с информативна цел и предоставя основна информация за ПРОЛАМ ООД и за продукти и услуги на ПРОЛАМ ООД, които са предназначени за клиентите.

 

Авторско право

Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право, принадлежащо на ПРОЛАМ ООД, с всички запазени права и законни последици, а нерегламентираното му използване представлява закононарушение, за което може да бъде търсена отговорност съгласно действащото българско законодателство. Потребителите могат да отпечатват отделни страници и/или части, изображения и лога, графики и други от уеб сайта при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки, запазени марки на продукти, услуги и лога. Забранява се да се модифицират, копират, публикуват, продават или лицензират някаква част от или цялото съдържание на интернет страницата и да се използва за каквато и да е публична или търговска цел, освен за тиражиране или популяризиране на информация за продуктите и услугите на дружеството. Във всички останали случаи за тяхното използване е необходимо предварителното писмено съгласие на ПРОЛАМ ООД.

 

Ограничения на отговорността

ПРОЛАМ ООД не носи никаква отговорност за вреди, включително за непреки вреди или пропуснати ползи, претърпени в резултат от или по какъвто и да било начин, свързани с достъпа и използването на сайта на ПРОЛАМ ООД. Това се отнася и за случаите, в които ПРОЛАМ ООД посочва възможността да бъдат претърпени такива вреди. Въпреки че дружеството полага максимални усилия да предоставя точна и актуална информация на своите интернет страници, възможно е да има пропуски и неточности. Цялата информация на сайта, включваща, но не изчерпваща, графики, текстове и връзки с други страници, подлежи на промяна без предварително предизвестие. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи. ПРОЛАМ ООД не поема отговорност за последствията, свързани със съдържанието на страницата или пък с това, че някое лице й се е доверило. Ако желаете да се възползвате от някой от продуктите или услугите на ПРОЛАМ ООД, описани в този сайт, следва да се свържете с дружеството и да поискате информация. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта. ПРОЛАМ ООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до тази сайт, но се стреми да ограничи в максимална степен неудобствата при използването му.

 

Защита на личните данни

ПРОЛАМ ООД гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн, посредством попълнени формуляри и електронна кореспонденция, и ще използва събраните лични данни единствено за целите, за които са били предоставени доброволно от потребителите и съгласно разпоредбите на действащата в България към момента международна и национална правна рамка. Предоставяните от клиентите лични данни се обработват в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и подзаконовите актове за неговото прилагане.

 

Промени

ПРОЛАМ ООД поддържа актуална информацията на този уебсайт, но не отговаря за обективни пропуски и си запазва правото да извършва промени в настоящите Правила по всяко време като се задължава да публикува веднага тези промени на сайта.

 

Хипервръзки

ПРОЛАМ ООД не носи отговорност за информация (в т.ч. за нейната пълнота), съдържаща се в сайтове, към които настоящият има хипервръзки. Информацията, документите и услугите, съдържащи се в сайтове, към които настоящият сайт препраща или предлага хипервръзки, не са проверявани и анализирани от ПРОЛАМ ООД и по никакъв начин не е гарантирана тяхната точност, пълнота и/или достъпност.